REESE & RIGBY

STANDARD AUSTRALIAN MOUNTAIN DOODLES

Dam: Reese

Standard Poodle

Sire: Rigby

Australian Mountain Doodle

The "Phantom of the Opera" Litter!

Born March 19th, 2021

 3 Girls & 5 Boys

Christine- Chocolate Phantom Female
Carlotta- Chocolate Merle Phantom Female
Erik- Black Phantom Male
Meg- Chocolate Phantom Female
Reyer- Blue Merle Phantom Male
Raoul- Chocolate Phantom Male
Gustave- Chocolate Merle Phantom Male
Piangi- Chocolate Phantom Male
Show More
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Pinterest Icon

© 2015 Cotttonwood Creek Doodles